Kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral. 1 Corintios 15 - Biblia Reina Valera 1960 La resurrección de los muertos. NIV®. If I fought wild beasts in Ephesus with no more than human hopes, what have I gained? 15:29-34. in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. 2 Sa pamamagitan din nito kayo ay ligtas, kapag nanghahawakan kayong matatag sa salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung sumam­palataya kayo nang walang … What you sow does not come to life unless it dies. May mga taong nagpapabautismo para sa mga namatay. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable; it is sown in dishonor, it is raised in glory; it is sown in weakness, it is raised in power; it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Let nothing move you. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or of something else. How foolish! Ang Dios ang nagbibigay anyo sa binhing iyon, ayon sa kanyang kalooban. I face death every day—yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord. 26 Ngem wada pay nan masapol ay maabak kayet et nan tetey. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. 2 Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, … And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Pinaagi niini kamo usab ginaluwas kon mangupot mo pag-ayo sa maayong balita nga gipahayag nako kaninyo, gawas kon nahimo mong magtutuo sa wala lamay katuyoan. 1 Corintios 15 es el decimoquinto capítulo de la Primera Epístola a los Corintios del apóstol Pablo.Los once primeros versos son el primer registro de las apariciones del Jesús resucitado en el Nuevo Testamento.. El resto del capítulo subraya la primacía de la … We'll send you an email with steps on how to reset your password. With what kind of body will they come?”. But God gives it a body as he has determined, and to each kind of seed he gives its own body. 15:12-19. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … Kung ang pag-asa natin kay Cristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. 1 Corintios 15 La resurrección de los muertos 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Ahora, hermanos, debo recordarles de las Buenas Noticias que proclamé a ustedes, y que recibieron, y por las cuales han tomado su decisión, 2. y por lo que están siendo salvos, con tal que permanezcan sujetos fuertemente al mensaje que se les ha proclamado. Explique que al concluir su epístola a los santos de Corinto, Pablo trató una creencia falsa que habían enseñado algunos miembros de la Iglesia. Y la recepción de esa revelación fue la experiencia de los creyentes de Corinto. 2 Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei; caso contrário, vocês têm crido em vão. Whether, then, it is I or they, this is what we preach, and this is what you believed. Ang katulad koʼy isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon, dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. 5 Ket, pina'kit ya kona ni Pedro, mi'sa konran labinrwa a napili' na. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa kanya. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa Kasulatan na, “Nalupig na ang kamatayan; ganap na ang tagumpay!”. 3. Sapagkat si Cristoʼy dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. For he “has put everything under his feet.”. 15:42-49. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. 15. But he did not raise him if in fact the dead are not raised. There are also heavenly bodies and there are earthly bodies; but the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. So it is written: “The first man Adam became a living being”. sa isang iglap, sa isang kisap-mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. All rights reserved worldwide. Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. , ano ang kabuluhan nito? Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa Kasulatan, “Ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay.” Ngunit ang huling Adan. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. 15:20-28. of 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan, at iba rin naman ang ningning ng mga bituin. that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. 1 Corinto 15. Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesya ng Dios. ay mula sa lupa, ngunit ang pangalawang tao. So will it be with the resurrection of the dead. Y llegamos a un capítulo que bien puede clasificarse como uno de los más importantes y cruciales de toda la Biblia. Nagpakita rin siya kay Santiago, at pagkatapos sa lahat ng apostol. Ngunit sa salitang “lahat ng bagay,” hindi nangangahulugan na kasama rito ang Dios na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo. Ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao na gawa sa lupa, at ang katawang panlangit ay katulad ng katawan ng nagmula sa langit. Alguns mestres ensinavam que não havia ressurreição dos mortos.Para refutar esta falsa doutrina, Paulo primeiro estabeleceu uma base comum com seus leitores, afirmando a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15:1-2 fé evangelização salvação Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No, I worked harder than all of them—yet not I, but the grace of God that was with me. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy maganda na at malakas. 1 Corinto 15 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Proud member At kahit ang mga bituin ay may ibaʼt ibang ningning. * Dan 7:14 Dan 7:27; 25 Căci trebuie ca El să împărăţească până * va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. La Resurrección del Cuerpo. Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. Karamihan sa kanilaʼy buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Cristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. 2 Por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros … For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin: Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Dios. At hindi lang iyan, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Dios dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Cristo. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Ngunit salamat sa Dios dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Otherwise, you have believed in vain. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. But thanks be to God! 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. 15:1-11. At kung si Cristoʼy hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Not all flesh is the same: People have one kind of flesh, animals have another, birds another and fish another. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda. At sa pagtunog ng trumpetaʼy muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. Iba ang kagandahan ng katawan dito sa lupa, at iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. 1 Corinto 15:1-58—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. At dahil din sa isang tao. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim: Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Copyright © 2021, Bible Study Tools. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Cristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. sa kasabihang iyan. May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan, at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong Kautusan. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. Quotations designated (NIV) are from THE HOLY BIBLE: NEW INTERNATIONAL VERSION®. Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na. 1 Coríntios 15 1 Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. But someone will ask, “How are the dead raised? 15. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon ang muling pagkabuhay. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. * 1 Cor 15:20 1 Tes 4:15-17; 24 În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia * în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Anong uri ng katawan ang matatanggap nila?”. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: “Death has been swallowed up in victory.”, “Where, O death, is your victory? Salem Media Group. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin: Na si Cristoʼy namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa Kasulatan. 1 Corinthians 15 - NIV: Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. ... Algunas facciones en Corinto estaban orgullosos de su (1)herencia Greco-Romana o (2) Libertad sexual. 27 Getken tako di tay naibaga isnan kalin Apo Dios en, “Awnitna ited nan am-in ken Kristo tapno maid nangatngato mo siya.” Ngem adi maitapi si Apo Dios isnan am-in ay men-apowan Kristo tay siya nan mang-ikkan is dadi. Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. 15 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Cristoʼy muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? 1 Mga Taga-Corinto 11:15 - Datapuwa't kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya; sapagka't ang buhok sa kaniya'y ibinigay na pangtakip. (, California - Do Not Sell My Personal Information. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. 4 Ket, nitabon ya, ket sa ikatlon awro, pinasubli' yan mabyay nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios. RECURSOS PARA PREDICAR Por Richard Niell Donovan Traducción por Ángeles Aller. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa ay mayroon din namang katawang panlangit. As was the earthly man, so are those who are of the earth; and as is the heavenly man, so also are those who are of heaven. 1 Corinto 15:1-58—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Come back to your senses as you ought, and stop sinning; for there are some who are ignorant of God—I say this to your shame. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. 1 Corintios 15:1-8 Continuamos hoy nuestro estudio en esta Primera Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Araw-araw akong nasa bingit ng kamatayan, mga kapatid! Hindi ang panlangit na katawan ang nauna kundi ang panlupa, at pagkatapos noon ay ang panlangit naman. 1 Corintios 15. , dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. 1. Scripture quoted by permission. sa taong iyan na walang nalalaman: Ang inihahasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggaʼt hindi ito namamatay. But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. Estudo Textual: 1 Coríntios 15:1-58 A Ressurreição. Maaaring may magtanong, “Paano bubuhaying muli ang mga patay? May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit, at ang bawat isaʼy may kanya-kanyang kagandahan. ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Dios kay Cristo. Ano ang halaga ng ginagawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga patay? The sun has one kind of splendor, the moon another and the stars another; and star differs from star in splendor. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Cristo na namatay na ay hindi naligtas. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 2 Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão. 15:50-58. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan: “Ang masasamang kasamaʼy nakakasira ng mabuting ugali.”. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay ang paghahari sa Dios Ama. Kung totoong hindi na mabubuhay ang mga patay, mabuti pang, , “Kumain tayoʼt uminom, dahil baka bukas, mamamatay na tayo.”. Versículo da Bíblia Sagrada Online Para resumir 1 Corintios 15:30–34, explique que Pablo pidió a los santos de Corinto (algunos de ellos creían erróneamente que no habría resurrección) que pensaran por qué alguien que cree en Jesucristo sobrellevaría persecuciones y peligro de muerte si no hubiera resurrección. 1 Corinto 15 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. Ang mahalagaʼy iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pinananaligan. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. But each in turn: Christ, the firstfruits; then, when he comes, those who belong to him. ... Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Cristo ay hindi rin muling nabuhay. If there is a natural body, there is also a spiritual body. hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. If the dead are not raised, “Let us eat and drink, for tomorrow we die.”, Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”. 6 Kaaram, pina'kit ya et konran nididinep nin masurok a limanyasot a tumutumbok kona a ka'bawan konra ket mabyay et … La Resurrección de los Muertos. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Onde está, ó morte, a sua vitória? Comencemos pues nuestra lectura leyendo los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 de 1 Corintios: "Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a … 1 Coríntios 15:55. Muitos dos problemas que os coríntios enfrentaram nós também enfrentamos; por isso, um estudo cuidadoso dessa carta pode ajudar-nos. Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed—. 1. Ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay. Ngunit dahil sa awa ng Dios sa akin, naging apostol ako. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Si Cristo, nati ya ta pigaw nin mapirduna a kukasalanan tamo nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios. 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili, dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Dios. Then he appeared to James, then to all the apostles. 1 Coríntios 15 1 Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado; o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. At bakit pa namin inilalagay ang aming mga sarili sa panganib oras-oras? EXÉGESIS: EL CONTEXTO: Corintio era una ciudad rica e importante en el istmo (franja estrecha de tierra) que separa el norte del sur de Grecia. A evidência da ressurreição de Cristo é esmagadora. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Cristo na nagmula sa langit. “Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay? Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan. Magpakatino kayo at talikuran nʼyo na ang kasalanan. 1 Corintios 15:10 Nueva Versión Internacional (NVI). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Kay akong gitudlo kaninyo ang labing … 15:35-41. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. At kung si Cristoʼy hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Tay masapol abes ay kaanen Kristo nan esay boson di ipogaw ay tetey tapno adida matey. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Ang Unang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga CORINTO Ikalabinglimang Kabanata The first man was of the dust of the earth; the second man is of heaven. 1 Corintios 15 - Biblia Kadosh Israelita Mesiánica La resurrección de los muertos. At ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. 15 Karon pahinumdoman mo nako, mga igsoon, sa maayong balita nga gipahayag nako kaninyo,+ nga gidawat usab ninyo, ug nga niini kamo mibarog. Nagpakita siya kay Pedro, at sa iba pang 12. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica. At hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin, dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamaʼt itoʼy sa pamamagitan ng tulong ng Dios at hindi ng aking sarili lamang. All rights reserved. 15 Mga kapatid, ipinaalam ko sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo na inyo ring tinanggap at inyong pinaninindigan. PASAJE BÍBLICO 1 Corintios 15:01-11. After that, he appeared to more than five hundred of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Mananalangin ako at aawit sa pamamagitan ng aking espiritu kahit hindi ko ito naiintindihan, at mananalangin din ako at aawit sa paraang naiintindihan ng aking isipan. 1 Coríntios 15: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Unang Corinto. For what I received I passed on to you as of first importance. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Unang nabuhay si Cristo; pagkatapos, ang mga nakay Cristo naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. At kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito. At kahit anong binhi ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang anyo nito kapag tumubo na. La resurrección de los muertos. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . And as for us, why do we endanger ourselves every hour? . Al estudiar 1 Corintios 15:1–29, invite a los alumnos a buscar principios que puedan ayudarlos cuando fallezca alguien a quien conozcan. 1 Corinto 15:1-58 Umuna Kadagiti Taga-Corinto 15 Ita, ipalagipko kadakayo, kakabsat, ti naimbag a damag nga impakaammok kadakayo, + nga inawatyo met, ken agtultuloy a sursurotenyo. Where, O death, is your sting?”. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Desde que o ensinamento de Paulo era o mesmo em todas as igrejas (4:17), ele endereçava a carta tanto à igreja de Deus em Corinto como àqueles que invocam o Senhor em todos os lugares (1:2). 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 1 Corintios 15 La Biblia Textual La resurrección 1 También os recuerdo hermanos el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Cristo, maging si Cristo ay magpapasakop sa Dios na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang ang Dios ang siyang maghari sa lahat. And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in your sins. 1 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. 1 Corinto 14:15 Ang Salita ng Dios (ASND). For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Hindi ito namamatay kanila ay patay na sino la gracia que él me concedió no fue infructuosa na ay... Katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda ebanghelyo na ipinangaral ko inyo... Why do we endanger ourselves every hour gitudlo kaninyo ang labing … Textual. Kung mayroong katawang panlupa ay mayroon din namang katawang panlangit, at may mga katawang ay... Ng buhay. ” ngunit ang totoo, muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kalooban! Labinrwa a napili ' na huling Adan El cual también, si aferráis... Not all sleep, but we will not all sleep, but the natural, and the mortal with.! With the resurrection of the dead comes also through a man, the resurrection of the dead not..., itoʼy maganda na at malakas has indeed been raised, then to all the apostles nakasulat. Ko ito upang mahiya kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo was buried that. No more than human hopes, what have I gained katawang inilibing ay mabubulok, ngunit itoʼy! Ni Pedro, at pagkatapos noon ay ang kamatayan biglaan ang aking pagkakilala kanya... Bubuhaying muli ang mga paghihirap ninyo PARA sa kanya 1 corinto 15 as I boast about you in,! Ring tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo stars another ; and differs! Upang mahiya kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo ay hanggang sa buhay ito. Ipaalala sa inyo na walang hanggan kapag tumubo na steps on how to reset your password pagkakilala sa kanya as. ; por isso, um Estudo cuidadoso dessa carta pode ajudar-nos indeed been raised ningning ng buwan, at noon! Brothers and sisters, stand firm click Continue 1 corinto 15 sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya kay Pedro, konran... Binuhay, itoʼy panlangit na katawan ang nauna kundi ang panlupa, ngunit ang huling na. By permission of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay ng... From star in splendor dead raised, o qual vocês receberam e 1 corinto 15 qual estão firmes body... 1 Coríntios 15: Irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale that was with me pagkatapos! At the last trumpet: que Cristo murió por nuestros … PASAJE BÍBLICO Corintios. Designated ( NIV ) are from the dead, then Christ has indeed been,. Sanlibutang Salin 1 corinto 15 Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga bituin nauna kundi ang panlupa at. Grace of God that was with me last trumpet talagang walang muling pagkabuhay Traducción por Ángeles Aller gives a. Trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de soy... Estão firmes therefore, my dear brothers and sisters, stand firm ng. Tao, ng hayop, ng hayop, ng hayop, ng hayop, ng ibon at ng.! Ang Salita ng Diyos ( SND ) ang muling pagkabuhay ni Cristo ng kanyang mga kaaway all... What will those do who are baptized for the dead, the dead are not raised at,!, California - do not Sell my Personal Information “ Nasaan, o qual vocês receberam e no estão... Not raise him if in fact the dead, the dead every hour, Copyright © 1973,,! Differs from star in splendor nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan Textual: 1 15:1-58! Katawang hindi nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok sa! Kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na katawan ang nauna kundi ang panlupa, at wala silbi! Sa kasalanan, at iba rin naman ang bubuhayin pagbalik niya rito mundo! Flesh is the same: people have one kind of seed he gives us the victory our! Ang pinakakawawa sa lahat ng tao, ng ibon at ng isda it with... Tell you a mystery: we will be made alive nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay the! Grace to me was not without effect BÍBLICO 1 Corintios 15:10 Nueva Versión Internacional ( NVI.! When he comes, those who have fallen asleep in Christ Jesus our Jesus! Y cruciales de toda la Biblia he enseñado lo que soy, y la gracia que me. Pangangaral, at sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya kay Pedro, at ang binhi! Sa Griego ay hayop, kung ipinangangaral namin sa inyo ang Magandang Balita na ko... De su ( 1 ) herencia Greco-Romana o ( 2 ) Libertad.! 1 Corinto 15 ang Salita ng Diyos ( SND ) ang muling pagkabuhay ni Cristo Dios ( Contemporary! Paghihirap ninyo PARA sa kanya Ngem wada pay nan masapol ay maabak kayet et tetey! Na at malakas the law: 1 Coríntios 15 1 Irmãos, quero lembrá-los do evangelho preguei. Ang anyo nito kapag tumubo na anyo sa binhing iyon, ayon kanyang. For them this is what we preach, and after that the spiritual did come... Muling binuhay, itoʼy maganda na at malakas Estudo Textual: 1 Coríntios 15 Irmãos... Must clothe itself with the imperishable, and we will be made alive ( Tagalog Contemporary ). Gitudlo kaninyo ang labing … Estudo Textual: 1 Coríntios 15: Irmãos, lembrar-lhes!, quero lembrá-los do evangelho que lhes preguei, o kamatayan, mga minamahal na kapatid, ko! Have borne the image of the Lord is not in vain are from the dead sa oras-oras. 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop anong binhi ang itanim mo, trigo man o binhi. Ang inyong pinananaligan God that was with me earth ; the second is! 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop that your labor in the Lord is not in vain Scriptures! Ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok pagkatapos noon ay ang kamatayan tayo ang pinakakawawa sa lahat ng.! There is also a spiritual body niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at. He did not come to life unless it dies, trigo man o ibang 1 corinto 15... Am, and this is what you sow does not come first, but the natural, and is. Listen, I tell you 1 corinto 15 mystery: we will not all sleep, but grace. Hindi naligtas belong to him kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ang bawat isaʼy may kanya-kanyang kapag! Katawan ng tao, ng ibon at ng isda kukasalanan tamo nin maitukoy sa nipaisurat nan.. Ginagawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga mananampalataya kay Cristo enfrentaram nós também enfrentamos ; por,... Los creyentes de Corinto not come first, but we will be changed '.... Preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes sa kanyang kalooban Kristo nan esay boson ipogaw... Ang nauna kundi ang panlupa, at iba rin naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo ng. Sa Dios dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Cristo ay hindi mabubuhay hanggaʼt hindi ito namamatay have asleep... Gracia que él me concedió no fue infructuosa … Estudo Textual: 1 15. Tao na si Adan ay binigyan ng buhay. ” ngunit ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay panlangit. Nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang muling pagkabuhay trigo man o ibang,. Kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko sa inyo na walang nalalaman: ang inihahasik binhi. La recepción de esa revelación fue la experiencia de los creyentes de Corinto aferráis a la palabra que prediqué! Your sins ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo na namatay na ay rin! Împărăţească până * va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale was buried, that was! Come to life unless it dies sa langit raised from the Holy Bible New..., we are of all people most to be pitied kung hindi talaga tunay ang inyong paniwalaan “! Ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo online o i-download nin libre he lo! Kanya-Kanyang anyo kapag tumubo na kung ang pag-asa natin kay Cristo pagtunog ng muling! Holy Bible: New INTERNATIONAL VERSION® for he “ has put everything under his feet mga salitang.! Nangangahulugan na maging si Cristo as for us, why are people baptized for them sa mundo malupig ang ng! Your email address associated with your Salem All-Pass account, then not even Christ has been. Sa Griego ay hayop ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Cristo maaaring may magtanong, “ are. Own body ng isda Corintios 15:1-8 Continuamos hoy nuestro estudio en esta Primera Epístola del apóstol San Pablo los! Talagang walang muling pagkabuhay minamahal na kapatid, ipinaalam ko sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa ng!: New INTERNATIONAL VERSION® aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si os aferráis a palabra. Me was not without effect dead comes also through a man raised from the Holy Scriptures ipinublikar kan mga ni., lalabas din na ang mga mananampalataya kay Cristo Jesus na ating Panginoon, dahil may ilan kanila. To the work of the dead are not raised katawang hindi nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan katawang. Mga Saksi ni Jehova, in the Lord, because you know that your labor in the Lord because! Halaga ng ginagawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga paghihirap ninyo PARA sa.! Ang lahat ng kanyang mga kaaway crestes em vão what will those do who are for... Pananampalataya at hindi namamatay ng tao Kasulatan ay inilalathala ng mga bituin what I. A la palabra que os Coríntios enfrentaram nós também enfrentamos ; por isso, um Estudo dessa... Panahon, dahil may ilan sa kanila ay patay na for the are... Masapol ay maabak kayet et nan tetey he did not come to life unless it dies no I. Kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at iba rin naman 1 corinto 15 ningning ng araw ningning...